Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

Kto je konečným užívateľom výhod

Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Všetky firmy, ktoré boli zaregistrované do 1. novembra 2018 mali podať návrh na zápis týchto údajov do obchodného registra do 31. decembra 2019. Nahlásenie konečného užívateľa výhod sa netýka nových firiem, ktoré boli zaregistrované po 1. novembri 2018. Tieto firmy majú konečného užívateľa výhod zapísaného súčasne s ich registráciou. Netreba však zabúdať na povinnosť priebežne aktualizovať údaje o konečnom užívateľovi výhod, t.j. v prípade že sa mení spoločník spoločník v spoločnosti pri prevode obchodného podielu.    

Ako zapísať konečného užívateľa výhod do registra a aké údaje je potrebné predložiť

 

Údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré je potrebné uviesť:

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
  • Adresa trvalého pobytu
  • Štátna príslušnosť
  • Druh a číslo dokladu totožnosti
  • Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa – tu je potrebné v prvom rade určiť, či sa jedná o:
  a) skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu
         b) konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment
Sankcie a riziká, ak nezapíšete konečného užívateľa V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €.